Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:

  • Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya
  • Memelihara cara hidup demokratik
  • Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama
  • Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak
  • Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden:

Perkhidmatan Pelajaran di Malaysia telah melalui perubahan dalam pelbagai aspek perkhidmatan termasuk sistem saraan. Sistem saraan perkhidmatan pelajaran adalah berasaskan kepada program penambahbaikan yang dilaksanakan oleh Kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan sektor awam. Selari dengan usaha tersebut, pelbagai pakej sistem saraan dan insentif yang menarik telah diwujudkan ke arah peningkatan martabat profesion keguruan ke tahap yang ada masa kini.

Standard Guru Malaysia (SGM) menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru, dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan.

Halaman 1 dari 2

Portal ini sesuai dilayari menggunakan Apple Safari 5.0, Google Chrome 7.0, Mozilla Firefox 3.0 dan Opera 10.6
web
analytics

 

Go to top